Παιχνίδι ερωτήσεων για την επιστήμη της Πληροφορικής – υλοποιημένο σε Scratch

Εργασία μαθητών της Γ Γυμνασίου

Μαθητές Μαθητές Γ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Ι.Λιαρής (ΠΕ19, MSc)