Συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Το e-Twinning (www.etwinning.net και www.etwinning.gr) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το e-Twinning αποτελεί μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης δραστηριοποιημένο στη δράση αυτή, παροτρύνει τους μαθητές διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε, ενώ παράλληλα εξασκούν τις ικανότητές τους στις ΤΠΕ.

Το πρόγραμμα Comenius προορίζεται για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πήρε την ονομασία του από έναν φιλόσοφο του 17ου αιώνα από τη Μοραβία, ο οποίος πίστευε ότι το σχολείο πρέπει να ανοιχτεί στον έξω κόσμο. Στο πνεύμα αυτό, το πρόγραμμα βοηθά τα σχολεία να αναπτύξουν συνεργασίες και να ανταλλάξουν εμπειρίες, για παράδειγμα, μέσω της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Στόχος του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης δια μέσου του προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει και να προβάλλει την πολυμορφία και την αξία της Ευρωπαϊκής κουλτούρας στους νέους και στους εκπαιδευτικούς, καθώς και να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που είναι αναγκαίες για την προσωπική τους εξέλιξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή τους ως Ευρωπαίων πολιτών. Τρεις κατηγορίες προτεραιοτήτων έχουν καθοριστεί για το Comenius στο πλαίσιο του προγράμματος δια βίου μάθησης για το 2007-2013: συνεργασίες σχολείων, πολυμερή σχέδια και δίκτυα.