Μοντελοποίηση κτιρίου και αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις με το Google SketchUp

Εισήγηση μαθητών της Α’ Λυκείου στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Μαθητές Μαθητές Β΄Λυκείου
Εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc)