Αν και οι βαθμοί του Λυκείου προσφέρουν μια σημαντική ένδειξη για το πώς θα προχωρήσει ο κάθε σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση ως προς την αξιολόγηση αξιών και μαθημάτων στα σχολεία. Για περισσότερο από 80 χρόνια το College Board δημιούργησε το πρώτο τεστ αξιολόγησης για την είσοδο στα Πανεπιστήμια (SAT) της Αμερικής και της Ευρώπης, με σκοπό να διευκολύνει τα πανεπιστήμια να εντοπίσουν σπουδαστές που έχουν προοπτική να πετύχουν στα ιδρύματά τους, αλλά και να φέρει σε επαφή μαθητές με εκπαιδευτικές δυνατότητες απ’ όλα τα Λύκεια.

Σήμερα, το SAT αποτελεί την αξιολόγηση επιδόσεων στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στην ικανότητα γραπτού λόγου που οι μαθητές πρέπει να πετύχουν, ώστε να έχουν μια επιτυχημένη πορεία στα πανεπιστήμια. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια μαθητές συμμετέχουν στην αξιολόγηση του SAT. Σχεδόν κάθε πανεπιστήμιο στην Αμερική χρησιμοποιεί το τεστ ως ένα συνηθισμένο και αντικειμενικό τρόπο για την αξιολόγηση της μελέτης των φοιτητών του πανεπιστημίου.

Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται το SAT ως μια χρήσιμη διαδικασία για την κατάθεση αίτησης σε κάποιο Πανεπιστήμιο, διότι το SAT είναι:

 • Το πιο καταρτισμένο τεστ για είσοδο στο Πανεπιστήμιο
 • Αξιόπιστο και έγκυρο
 • Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και ακριβές μέσο για τη διαπίστωση της δυνατότητας των σπουδαστών

Οι εξετάσεις του SAT πραγματοποιούνται 7 φορές το χρόνο στις ΗΠΑ και 6 φορές σε διεθνή κέντρα.
Το τεστ:

 • Διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά
 • Αποτελείται από 10 ξεχωριστές χρονικά ενότητες:
  • 3 ενότητες εξετάζουν την κατανόηση κειμένου (70 λεπτά)
  • 3 ενότητες εξετάζουν τα μαθηματικά (70 λεπτά)
  • 3 ενότητες εξετάζουν το γραπτό λόγο (70 λεπτά)
  • Μια μεταβλητή ενότητα εξετάζει είτε την κατανόηση κειμένου είτε τα μαθηματικά ή το γραπτό λόγο (25 λεπτά)
 • Το τεστ περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:
  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Απαντήσεις που προέρχονται από τους μαθητές (μόνο στα μαθηματικά)
  • Έκθεση

Οι μαθητές και οι γονείς συχνά ρωτούν το λόγο που είναι το SAT τόσο σημαντικό.
Οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Όλα τα πανεπιστήμια δέχονται το SAT ως μια αντικειμενική αξιολόγηση της ετοιμότητας των μαθητών.
 • Χρησιμοποιώντας τα επίσημα αρχεία των σχολείων, το SAT έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στα Πανεπιστήμια να συγκρίνει τις επιδόσεις όσων έχουν καταθέσει αίτηση σ’ αυτά.
 • Οι μαθητές δίνοντας τις εξετάσεις του SAT έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
 • Τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν ένα τεστ αποδοχής της αίτησης, όπως είναι το SAT.
 • Το SAT παρέχει στους μαθητές την πιο κατάλληλη προετοιμασία για κάθε τεστ αποδοχής.

Πολλά ιδρύματα απαιτούν μια γραπτή αξιολόγηση, για να δεχτούν μια αίτηση, αλλά οι μαθητές που έχουν δώσει το SAT αυτομάτως καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις.

Το SAT διαμορφώθηκε για να απηχεί αποδεχτές εκπαιδευτικές σταθερές. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το υλικό του SAT και ο χρόνος που απαιτείται για κάθε ενότητα είναι κατάλληλος για οποιονδήποτε επιχειρήσει να δώσει το τεστ:

 • Το SAT διαμορφώθηκε για να απηχεί αποδεχτές εκπαιδευτικές σταθερές. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το υλικό του SAT και ο χρόνος που απαιτείται για κάθε ενότητα είναι κατάλληλος για οποιονδήποτε επιχειρήσει να δώσει το τεστ:
 • Το 80% ολοκληρώνει τη δοκιμασία στο χρόνο του.
 • Σχεδόν όλοι οι μαθητές ολοκληρώνουν τουλάχιστον το 75% των ερωτήσεων.

Η κάθε εκδοχή του SAT περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, μαθηματικών και γραπτού λόγου, και χωρίζεται σε ένα τεστ 3 ενοτήτων. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε 3 υποενότητες, ενώ στο τέλος υπάρχει μια «μεταβλητή» ενότητα, που δεν βαθμολογείται.

1. Κατανόηση κειμένου

Οι ερωτήσεις της κατανόησης κειμένου είναι όλες πολλαπλών επιλογών. Μπορούν να έχουν μία από τις δύο μορφές:

 • Συμπλήρωση προτάσεων
 • Μελέτη κειμένων με μικρά ή μεγάλα αποσπάσματα από έργα φυσικών επιστημών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, και μυθιστορήματα.

Αυτές οι ερωτήσεις αξιολογούν τις ικανότητες κατανόησης κειμένου των μαθητών ως προς:

 • Την αναγνώριση των κύριων και των δευτερευουσών εννοιών
 • Τον καθορισμό της έννοιας των λέξεων μέσα στο κείμενο
 • Την κατανόηση των σκοπών του συγγραφέα
 • Την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των προτάσεων

2. Μαθηματικά

Η ενότητα των μαθηματικών έχει δύο μορφές ερωτήσεων:

 • Πολλαπλών επιλογών
 • Απαντήσεις που προέρχονται από τους μαθητές

Οι ερωτήσεις απαιτούν οι μαθητές να εφαρμόσουν τις μαθηματικές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα στην ερμηνεία πινάκων, διαγραμμάτων, και γραφημάτων. Τα ερωτήματα εξετάζουν τις ικανότητες σε τέσσερις τομείς:

 • Αριθμοί και πράξεις
 • Άλγεβρα και συναρτήσεις
 • Γεωμετρία και μετρήσεις
 • Ανάλυση δεδομένων, στατιστική και πιθανότητες

3. Γραπτός λόγος

Η ενότητα του γραπτού λόγου εξετάζεται με δύο μορφές:

 • Έκθεση
 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ζητούν από τους μαθητές να:

 • Αναγνωρίσουν τα λάθη στις προτάσεις
 • Επιλέξουν την καλύτερη εκδοχή από ένα γραπτό κείμενο
 • Βελτιώσουν παραγράφους

Το SAT διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά, και διαιρείται σε 10 ενότητες:

 • Τρεις στο γραπτό λόγο
 • Τρεις στην κατανόηση κειμένου
 • Τρεις στα μαθηματικά
 • Μία μεταβλητή (δεν βαθμολογείται)

Πάντα, η πρώτη ενότητα είναι η έκθεση και η τελευταία είναι μια εξέταση πάλι από την ενότητα του γραπτού λόγου. Οι ενότητες που βρίσκονται ανάμεσα προκύπτουν ανακατεμένες. Στη συνέχεια, παραθέτουμε σ’ ένα πίνακα τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέτασης:

Περιεχόμενο Αριθμός Ερωτήσεων Λεπτά Συνολικός Χρόνος Είδος Ερωτήσεων Αριθμ. Σύνολο Ερωτήσεων
Έκθεση 1 25 60 λεπτά βελτίωση προτάσεων 25 50
Γραπτός λόγος (πολλαπλών επιλογών) 49 25 Επισήμανση λαθών σε προτάσεις 18
Γραπτός λόγος (πολλαπλών επιλογών) 10 Βελτίωση Παραγράφων 6
Κατανόηση κειμένου (πολλαπλών επιλογών) 48 25 70 λεπτά Εκτενής συλλογισμός 42-50 67
Κατανόηση κειμένου (πολλαπλών επιλογών) 25 κατά γράμμα κατανόηση 4-6
Συμπλήρωση προτάσεων (πολλαπλών επιλογών) 19 20 Κατανόηση λεξιλογίου 12-16
Μαθηματικά (απαντήσεις που παράγονται από τους μαθητές) 10 25 70 λεπτά Αριθμοί και πράξεις 11-13 54
Μαθηματικά (πολλαπλών επιλογών) 44 25 Άλγεβρα και συναρτήσεις 19-21
Μαθηματικά (πολλαπλών επιλογών) 20 Γεωμετρία και μετρήσεις 14-16
Ανάλυση δεδομένων, στατιστική και πιθανότητες 6-7
Μεταβλητή ενότητα (δεν βαθμολογείται, πολλαπλών επιλογών) 25 25 λεπτά

Η ενότητα που δεν βαθμολογείται
Μία ενότητα 25 λεπτών δεν βαθμολογείται. Αυτή η «μεταβλητή» ενότητα μπορεί να είναι πολλαπλές ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, μαθηματικών, ή γραπτού λόγου. Αυτή η ενότητα δεν προσμετρείται στην τελική βαθμολογία, αλλά χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν νέες ερωτήσεις και για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των νέων εκδοχών του SAT θα είναι ισοδύναμα με των προηγούμενων ετών.

Η εγγραφή για συμμετοχή στο τεστ είναι εύκολη και υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

 • Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι η πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη μέθοδος. Παρέχει άμεση επιβεβαίωση από το εξεταστικό κέντρο και δυνατότητα για διορθώσεις στην αίτηση.
 • Ορισμένες φορές απαιτείται εγγραφή και μέσω ταχυδρομείου. Οι μαθητές που έχουν σημειώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αίτησή τους, θα λαμβάνουν ενημερώσεις μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όμως, όσοι έκαναν αίτηση και δεν έδωσαν ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε θα ενημερώνονται για τη συμμετοχή τους μέσω ταχυδρομείου.
 • Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα της τηλεφωνικής εγγραφής σε περίπτωση που ζητηθεί η επαναληπτική συμμετοχή στο τεστ. Μόνο οι μαθητές που είχαν δηλώσει συμμετοχή μέσα από το σύστημα, έχουν δικαίωμα της εγγραφής μέσω τηλεφώνου.

Για να εγγραφεί ένας μαθητής μέσω ταχυδρομείου, χρειάζεται το έντυπο The Paper Registration Guide for the SAT and SAT Subject Tests.
Ο συγκεκριμένος οδηγός περιλαμβάνει:

 • Τις ημερομηνίες των εξετάσεων και τις καταληκτικές ημερομηνίες αποστολής των αιτήσεων
 • Αμοιβές
 • Οδηγίες για την εγγραφή
 • Κατευθύνσεις για τις εξετάσεις
 • Οδηγίες για το ερωτηματολόγιο του SAT
 • Σημαντικές πληροφορίες για όσους θα εξεταστούν

Τα εξεταστικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και οι κωδικοί των χωρών παρέχονται σε μια ξεχωριστή λίστα, The SAT Code List, που δίνεται από τα σχολεία.

Η βαθμολόγηση είναι μια διαδικασία δύο βημάτων:

1. Υπολογισμός πρόχειρου βαθμού

 • Ένας βαθμός προστίθεται σε κάθε ερώτηση πολλαπλών επιλογών που απαντάται σωστά.
 • Για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που δεν απαντώνται σωστά, αφαιρείται το ¼ του βαθμού:
  • Κανένας βαθμός δεν αφαιρείται για λανθασμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις μαθηματικών που οι απαντήσεις προκύπτουν από τους εξεταζόμενους.
  • Κανένας βαθμός δεν αφαιρείται για ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν.
 • Ακολούθως, το σύνολο των βαθμών για τις λανθασμένες απαντήσεις αφαιρούνται από τους βαθμούς με τις σωστές απαντήσεις. Εάν το αποτέλεσμα είναι κλασματικό, τότε στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (ίσο ή πάνω από ½, τότε στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, λιγότερο από ½ στρογγυλοποιείται προς τα κάτω).
 • Επαναλαμβάνουμε ότι οι ερωτήσεις της «μεταβλητής» ενότητας δεν βαθμολογούνται.

2. Ο πρόχειρος βαθμός μετατρέπεται στη βαθμολογική κλίμακα 200-800 του College Board με μια στατιστική διαδικασία.

Οι εκθέσεις του SAT βαθμολογούνται μ’ ένα ολιστικό τρόπο από τους εξειδικευμένους εξεταστές. Κάθε έκθεση εξετάζεται ως ένα συνολικό έργο, και ο βαθμολογητής καταγράφει τη συνολική εκτίμησή του για το κείμενο. Έτσι, ο εξεταστής δίνει έμφαση στην πολυπλοκότητα της σκέψης, στην ουσία της ανάπτυξης, στην ευκολία ως προς τη χρήση της γλώσσας.

Ως προς τη διαδικασία της βαθμολόγησης:

 • Η κάθε έκθεση βαθμολογείται ανεξάρτητα από δύο εξειδικευμένους βαθμολογητές.
 • Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 6 από τον κάθε εξεταστή, η βαθμολογία τους συνυπολογίζεται και φτάνει από το 2 έως το 12. (όσοι δεν γράψουν έκθεση, τότε θα βαθμολογηθούν με 0).

Εάν η βαθμολογία των δύο εξεταστών διαφέρει περισσότερο από ένα βαθμό, τότε ένα τρίτος εξεταστής θα βαθμολογήσει την έκθεση. Ένα ποσοστό κάτω του 5% των εκθέσεων χρειάζεται βαθμολόγηση από τρίτο εξεταστή.