Εργασία μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου

Επίβλεψη & Καθοδήγηση: Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc), Α.Παραθυρά-Ψαλλίδα (ΠΕ02, MSc), Β.Κοντογώγου (ΠΕ02)

Σχεδίαση & Γραφικά: Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc)

Εκπαιδευτικοί: Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc), Φ.Καραγιώργος (ΠΕ03)

Προγραμματισμός: Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc)

Επίβλεψη & Καθοδήγηση: Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc)

Σχεδίαση: Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc)

Γραφικά: Μαθητής E.Τσάμης